Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

E 101 - Mühendislik Temelleri
Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri.

ENE 102 - Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri
Enerji, enerji sistemleri, enerji kaynakları; fosil, yenilenebilir, nükleer, enerji dönüşümü ve taşınımı, çevre, iklim değişikliği, karbon tutma,

ENE 201 - Enerji Sistemleri I
Enerjinin tarihsel gelişimi, gelecek eğilimleri, temel enerji ilkeleri: Termodinamiğin üç kanunu, iş, ısı, sıcaklık, enerji dönüşümü, verimliliği, enerji ölçümü, enerji sistemlerinde kullanılan ölçü birimleri, enerjinin türleri, fosil yakıtlar, çevresel kaygılar, küresel ısınma. Eş zamanlı olarak uygulama çalışmaları ile teorik ilkeler pekiştirilecektir.

ENE 202 - Enerji Sistemleri II
Toplumun ihtiyaçlarını karşılamadaki rolü hakkında yenilenebilir ve alternatif enerji sistemlerinin teknik, ekonomik, çevresel ve politik yönleri hakkında geniş bir tasvir, yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolik, biyokütle, dalga, vs.), nükleer enerji: nükleer yakıtlar, fisyon. Eş zamanlı olarak laboratuvar çalışmaları ile teorik ilkeler pekiştirilecektir

ENE 203 - Termodinamik
Temel kavramlar ve tanımlar. Saf maddenin özellikleri. Hal denklemleri. İş ve ısı etkileşimleri. Termodinamiğin birinci yasası. İç enerji ve entalpi. Termodinamiğin ikinci yasası. Entropi. Tersinir ve tersinmez süreçler. Süreçlerin termodinamik analizi.

ENE 204 - Termodinamik II
Ekserji, gaz, buhar ve kombine güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, gaz karışımları ve iklimlendirme, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal ve faz dengeleri.

ENE 205 - Mühendislik için Süreç Hesaplamaları
Temel mühendislik kavramları ve analiz metotları. Madde ve enerji denkliği hesaplamalarının ilgili proses endüstrilerinin sistemlerinde problem çözümlemede uygulanmasına giriş.

ENE 207 - Mühendislik Mekaniği I
İdealleştirmeler ve Mekaniğin ilkeleri. Vektörel büyüklükler. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve denkliği. Denge Hali. Yapıların elemanları, makaslar, kirişler, kablolar ve zincirler. Sürtünme. Gerilme ve gerinim kavramları. Basit yükleme; gerilim, burulma ve eğilme. Basit yükleme ile eğilme, süperpozisyon teknikleri. Statik olarak belirsiz elemanlar, termal gerilmeler. Bileşik gerilmeler, Mohr çemberi, bileşik yüklemeler.

ENE 208 - Mühendislik Mekaniği II
Bu derste, dinamiğin iki ana bölümü olan parçacıkların ve rijit cisimlerin düzlemsel hareketleri tanımlanacaktır. Her bir bölüm kinematik ve kinetik olarak iki parçaya sahiptir. Bu derste, Newton’un ikinci kanunu, iş-enerji ve impuls-momentum metotları vurgulanmaktadır.

ENE 302 - Isı ve Kütle Aktarımı
Isı aktarımının temel kavramları. Isı aktarım mekanizmaları (iletim, yayılım, ışınım). Yatışkın ve geçişken iletim. Isı iletiminde sayısal yöntemler. Zorlanmış ve doğal yayılım. Kaynama ve yoğuşma. Isı değiştiriciler. Işınım yolu ile ısı aktarımı. Kütle aktarımı.

ENE 303 - Modelleme Analiz ve Benzetim
Modelleme ve Simülasyona giriş, sistem mühendisliği, çerçeve, tanım, modelleme ve simülasyon ile bağlantılı geliştirme, Mekanik, Elektriksel, Termal, Akışkan Sistemlerin Modellenmesi, Enerji sistemlerinde modellerin tasarımı ve uygulama.

ENE 304 - Ölçme & Enstrümantasyon
Mühendislikte deneyin önemi, deneysel yöntemler, temel kavramlar ve tanımlar, ölçüm ve dinamik tepki. Deneysel verilerin istatiksel analizi, hata tipleri ve hata analizi, belirsizlik, olasılık, Chi-kare testi, en küçük kareler yöntemi, korelasyon katsayısı. Temel elektriksel büyüklük, basınç, akış, sıcaklık, kuvvet, tork, şekil değişimi, hız, ivme, yer değişimi ölçümleri. Veri toplama ve değerlendirme. Rapor yazma ve sunuş teknikleri.

ENE 305 - Yanma
Gaz, sıvı ve katı yakıtlar. Yanmanın termodinamik ve kinetiği. Adyabatik alev sıcaklığı. Gaz ve buhar yakıtların yanması. Sıvı yakıtların yanması. Katı yakıtların yanması.

ENE 306 - Nükleer Enerji
Bu ders; atom enerjisi, radyoaktivite, nükleer işlemler, nötron-atom etkileşimi, nükleer fisyon ve füzyon reaksiyonları, nötron dağılma teorisi, nükleer enerji sistemleri, nükleer ısı enerjisi ve uygulamaları, nükleer güç santralları kapsamaktadır.

ENE 307 - Sayısal Yöntemler
Modelleme. Euler yöntemi. Yuvarlatma ve kesme hataları. Taylor serileri. Denklem köklerinin bulunması; Açık ve kapalı yöntemler. Matrisler. Doğrusal cebir denklemlerin çözümleri; Gauss eleme ve ayrıştırma yöntemleri. Eğri uydurma; En küçük kareler regresyonu, İnterpolasyon. Sayısal türev ve integral alma yöntemleri.

ENE 309 - Elektromekanik Enerji Dönüşümü
Bu ders elektromekanik enerji dönüşüm cihazlarının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Başlıklar; trifaze devreler; manyetik devreler; teori, yapısı ve transformatörlerin çalışması; performans karakteristikleri ve dönel makinelerin analizi ve kontrolünü içermektedir. Eş zamanlı olarak laboratuvar çalışmaları ile teorik ilkeler pekiştirilecektir.

ENE 399 - Yaz Stajı I
Öğrencilerin en az 30 işgünü enerji santrallerinde, enerji üretim birimlerinde, rüzgar türbinleri, güneş enerjisi panelleri, vb. enerji ile ilgili makine ve ekipman üreten birimlerde veya enerji konusunda çalışan araştırma merkezlerinde yaz stajı yapması gerekmektedir. Öğrenci tarafından yapılan çalışmanın anlatıldığı bir rapor staj sonunda Bölüme teslim edilecektir.

ENE 401 - Enerji Sistemleri Tasarım Projesi I
Enerji sorunları ve uygulamaları konusunda öğrencilerin ekip olarak araştırma, proje çalışması ve tasarım yapmasına yöneliktir.

ENE 402 - Enerji Sistemleri Tasarım Projesi II
Enerji sorunları ve uygulamaları konusunda öğrencilerin ekip olarak araştırma, proje çalışması ve tasarım yapmasına yöneliktir.

ENE 404 - Enerji ve Çevre
Enerji kaynakları, işlemleri, çevresel etkileri, hava kirliliğ, sürdürülebilirlik, küresel ısınma, iklim değişimi.

ENE 406 - Enerji Yönetimi
Tanım, Enerji denetleme gerekliliği, Enerji denetiminin çeşitleri, Enerji yönetimi (denetimi) yaklaşımı-enerji maliyetlerinin anlaşılması, kıyaslama, enerji performansı, enerji kullanımının gereksinimiyle karşılaştırması, sistem verimliliğinin maksimize edilmesi, giriş enerji gereksinimlerinin optimizasyonu, yakıt ve enerji ikamesi, enerji denetim araçları.

ENE 499 - Yaz Stajı II
Öğrencilerin en az 30 işgünü enerji santrallerinde, enerji üretim birimlerinde, rüzgar türbinleri, güneş enerjisi panelleri, vb. enerji ile ilgili makine ve ekipman üreten birimlerde veya enerji konusunda çalışan araştırma merkezlerinde yaz stajı yapması gerekmektedir. Enerji konusunda çalışan proje bürosu, danışmanlık ofisi veya resmi birimler de kabul edilebilir. Öğrencilerin gerçek iş çevresinde aktif katılımla yönetim ve mühendislik deneyimi ile tanışmaları beklenmektedir. Öğrenci tarafından yapılan çalışmanın anlatıldığı bir rapor staj sonunda Bölüme teslim edilecektir.

Teknik Seçmeli Dersler

EE 452 - Yüksek Gerilim Tekniği
Gas, katı ve sıvı yalıtkanların delinme mekanizması ve uygulamaya dönük yönleri, Vakum yalıtım, Stadart darbe gerilimleri, deşarj zamanı, Kirliliğe bağlı delinme

EE451 - Güç Sistemleri Analizi
Elektrik Güç Sistemlerinde Temel Esaslar / Enerji İletim Hatlarında Akım ve Gerilim İlişkileri / Tek Hat ve Empedans Diyagramları / Per-Unit Değerler / Bara Admitans ve Empedans Matrisleri / Yük Akış Analizi / Simetrik Arızalar / Simetrili Bileşenler Teorisi / Asimetrik Arızalar/ Güç Sisteminde Kararlılık

ENE 308 - Güneş Enerjisi Teknolojileri
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu ders güneş enerjisinin dönüşümünü, güneş ışınımının temelleri, güneş enerjisinin toplanması yöntemleri ve ısıl çevrimi, güneş ile ısıtma sistemleri, güneş ile ısıl güç elde edilmesi, biyokütle kullanılarak güneş enerjisinin elde edilmesi hakkında bilgiler sunmaktadır.

ENE 310 - Su Gücü Enerjisi
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu ders Su gücü teorisi, reaksiyon türbinleri, hidroelektrik sistemler, su gücünün idare edilmesi ve verimi, hidroelektrik enerji üretimini kapsamaktadır.

ENE 312 - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri
Rüzgar nitelikleri, rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri, rüzgar türbinlerinin tasarımı, projelendirilmesi, planlaması ve ekonomisi, dalga enerjisi ve dalga enerjisi dönüşüm sistemleri

ENE 314 - Jeotermal Enerji Teknolojileri
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu ders dünyanın ısıl yapısı, ısı transferi, jeotermal sistemleri ve kaynakları, sondaj yöntemlerini, okyanusların ısıl enerjisi konularını kapsamaktadır.

ENE 316 - Reaktör Tasarımı
Reaksiyon hızının tanımı. Genel mol dengesi. Kesikli ve sürekli reaktörler. Dönüşme ve reaktor boyutlandırılması. Hız yasaları ve stokiometri. Reaksiyon hız sabiti. Reaksiyon mertebesi ve hız denklemi. Izotermal reaktor tasarımı. Reaktörlerde basınç düşüşü. Hız verilerinin toplanıp değerlendirilmesi. Çoklu reaksiyonlar. Paralel ve seri reaksiyonlarda istenen ürünün maksimizasyonu. Yatışkın hal, izotermal olmayan reaktor tasarımı. Çoklu yatışkın haller. Katalitik reaksiyonlar.

ENE 403 - Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı
Elektriksel Güç Sistem Teorisinin Temeli, Elektriksel Güç Aktarımı, Elektrik Güç Aktarım Modeli, Dağıtım Sistemleri ve Planlama, Yıldırım Koruma, Topraklama ve Güvenlik, Dağıtım Seviyesinde Üretim

ENE 409 - Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I
Fosil enerjiye giriş, yağ, petrol, doğal gaz ve yağ kumlarının küresel kaynakları, bulunması ve üretimi, petrolün arıtımı ve çevresel kontrolü ve çevresel etkileri, kaya petrolünün işlenmesi, kimyası ve teknolojisi, içten yanmalı motorlardaki gelişmeler, gaz hidratlar, etik değerler

ENE 410 - Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II
Kömür ve kömür özelliklerinin tanımlanması, tüketimde kömür özelliklerinin rolü, Türk kömürünün, linyitin ve atıkların kullanılması, linyit ve atıklar, madencilik, CO2 azaltılması, etik değerler

ENE 411 - Elektrokimya
Genel elektrokimyasal konseptler; Elektrokimyaya giriş; Termodinamik, Elektrot potansiyelleri; Galvanik ve elektrolitik hücreler; Elektrot kinetiği; Tersinir Tepkimeler; Tersinmez tepkimeler; Dinamik elektrokimya; Kütle transferi; Göç; Konveksiyon; Difüzyon tabakaları; İletkenlik ve hareketlilik; Sıvı kavşak potansiyelleri; Katı ve sıvı iyonik iletkenler; Çift tabaka modelleri; Aşırıpotansiyel; Elektrokimyasal aletler ve teknikler; potantiostatik ve galvanostatik deneyler; Kronopotentiyometri; Kronoamperometri; Döngülü voltametri; Polografi; İmpedans spektroskopisi ve yöntemleri; Spektroelektrokimya; Fotoelektrokimya; Elektriksel üretilen kemilüminesans; Endüstride elektrokimya; İletken polimerler; Katı hal elektrokimyası; Paslanma; Paslanma çeşitleri; Paslanma Koruması; Paslanma hızı; Polarizasyon eğrileri; Yakıt hücrelerinde elektrokimya.

ENE 412 - Yakıt Hücreleri Teknolojileri
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu ders yakıt hücrelerinin elektrokimyası ve termodinamiği, katı oksit hücreler, asit ve alkalin hücreler, biyoyakıt hücreler ve enerji uygulamalarındaki kullanımı hakkındadır.

ENE 413 - Küresel Finans
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Enerji sektörü ve piyasasının finansal ve küresel önemi, enerjinin liberalleşmesinde yararlar ve engeller, entegre enerji şirketleri, ortak finans ve sermaye yapısı konularını kapsamaktadır.

ENE 414 - Küresel Enerji
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu derste etkin enerji yönetimi, enerji denetleme, ekonomik analiz, enerji endüstrisi için iş çevresi, teknolojik değişimler konularını içermektedir.

ENE 415 - Enerji Depolama Teknolojisi
Temel kavramlar ve tanımlar. Enerji deoplama sistemleri ve çeşitleri. Kimyasal enerji depolama, piller ve çeşitleri. Isıl enerji depolama yöntemleri. Isıl enerji depolama ve güneş enerjisi. Duyulur ısı depolama, gizli ısı depolama. Faz değişim malzemeleri. Duyulur ısı depolama sistemlerinde ısı transferi ve katmanlaşma. Gizli ısı depolama sistemlerinin modellenmesi. Basit ve komleks geometrilerde faz değişimli ısı transferi. Isı depolama sistemlerinin çevresel etkileri.

ENE 416 - Gaz Hidratlar
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Hidrat tipleri ve oluşturucuları; elle hesaplama yöntemleri; bilgisayar yöntemleri; kimyasallar ile hidrasyon oluşumunun engellenmesi; doğalgazın dehidrasyonu; ısı ve basınç kullanılarak hidratların yanması; hidratların fiziksel özellikleri; faz diyagramları; doğalgazın su içeriği.

ENE 418 - Enerji Kanunları ve Tüzükleri
-Türkiye'deki enerji kanunları ve düzenlemelerine giriş. -Enerji piyasası -Nükleer güvenlik düzenlemeleri -Yenilenebilir enerji ve dağıtık üretim düzenlemeleri -Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği -Akıllı şebekeler

ENE 420 - Biyoenerji Teknolojileri
Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Enerji kaynağı olarak biyokütle, biyokütlenin fotosentezi, dönüşüm özellikleri, fiziksel dönüşüm işlemi, ısıl dönüşüm, sentetik oksijene sıvı yakıtlar konularını kapsamaktadır.

ENE 421 - Hidrojen Teknolojileri
Hidrojenin özellikleri, fosil yakıtlardan ve biokütleden hidrojen üretimi, elektroliz, hidrojen depolanması, uygulamalar

ENE 422 - Enerji Sistemlerinde Optimizasyon
Optimizasyona giriş, Grafiksel optimizasyon, Doğrusal programlama, Doğrusal olmayan programlama, Sınırlandırmalı ve sınırlandırmasız optimizasyon, Genel optimizasyon, MATLAB Uygulamaları, Enerji Sistemleri Mühendisliğindeki çalışmalar.

ENE 424 - Enerji ve Çevre Ekonomisi
Enerji Piyasası; mekanizmaları, analizi, ticareti, maliyetler, fiyatlandırma, emisyonlar, transmisyonlar ve dağıtım.

ENE 426 - Nükleer Teknoloji
Nükleer Malzemeler, Nükleer Güç Santralleri ve çeşitleri, Nükleer prosesler, nükleer füzyon reaksiyonları, nükleer enerji sistemleri, nükleer korunma ve zırhlama, zenginleştirme.

ENE 428 - Elektrik Santralleri
Buhar üretim sistemlerinin analizi ve tasarımı, elektrik üretim sistemleri ve yardımcı sistemler. Nükleer, Fosil, Hidrolik ve Yenilenebilir enerji kaynakları. Güç santrali verimliliği ve çalışması.

ENE 430 - Binalarda Enerji Sistemleri
Bina yapısı, ısıtma-havalandırma-iklimlendrime sistemleri, yüzeylerdeki ısı kayıplarının hesaplanması ve yalıtımı, binalarda su, akaryakıt ve elektrik tüketimi, binalarda enerji verimliliği üzerine ulusal ve uluslararası standartlar ve yönetmelikler

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

ENE301 - Isı Transferi
Isı aktarımının temel kavramları. Isı aktarım mekanizmaları (iletim, yayılım, ışınım). Yatışkın ve geçişken iletim. Isı iletiminde sayısal yöntemler. Zorlanmış ve doğal yayılım. Kaynama ve yoğuşma, ısı değiştiricileri, ışınım yolu ile ısı aktarımı.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

AE 307 - Akışkanlar Mekaniği
Ders akış hareketlerinin temel hareketlerini, akışkan özellikleri, akış rejimleri, basınç değişimleri, akış kinematiği ve akış tarifi ve analizi yöntemleri konularını içermektedir. Korunum denklemlerinin diferansiyel ve integral şekilleri ve akış problemlerinin analizi ve çözümünde kullanılması. Benzerlik ve boyutsal analiz kullanılarak test verilerinin organize edilmesi ve deneylerin planlanması. Akış sürtünmelerinin basınç ve hız dağılımına etkileri. Sıkıştırılabilirliğin akışkan akışına etkileri.

CHEM 102 - Genel Kimya
2016-2017 Güz Dönemi itibariyle bu ders CEAC 105 olarak değişmiştir.

CMPE101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları, internet ve ağ sistemi, temel programlama kavramları, laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırılması.

CMPE102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri; girdi/çıktı fonksiyonları; kütüphane fonksiyonları; seçme ve tekrarlı ifadeler; kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; diziler ve dizgiler.

E 400 - Lisans Araştırma Projesi

EE 234 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
Elektrik Mühendisliğinin kapsamı. Temel tanımlar, elektrik devre ve makinelerinin temelleri. Elektronik cihaz ve devreler, diyot ve transistör devreleri, güç kaynakları. Sayısal devreler ve sistemler, bellekler ve mikroişlemciler. Güç cihazları ve güç elektroniği elemanları, güç kontrol devreleri.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

IE 220 - Olasılık ve İstatistik
Olasılığa ve istatistiğe giriş. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Beklenen değer. Örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem tahmin problemleri. Hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon.

IE 305 - Mühendislik Ekonomisi Analizi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

MATH157 - Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler

MATH158 - Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

MECE 326 - Kontrol Sistemleri

MFGE 104 - Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi
Parça ve yüzey tasarımı prensipleri. Parça taslağı oluşturma, boyutlandırma ve toleranslarını belirleme. Montaj tasarımı temelleri

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.